+48 22 122 02 77

kontakt@certyfikatpodatkowy.pl

REGULAMIN PROGRAMU „CERTYFIKAT PODATKOWY”

z dn. 28 marca 2018r.

§1

Definicje.

 

1. ORGANIZATOR – Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisana

    do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:

    0000705768, NIP: 5252730982, REGON: 368843182, kapitał zakładowy: 52.500,00 PLN („KIPP”).

2. WNIOSKODAWCA – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807),

    ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Podatkowego. Wnioskodawcą może być tylko pojedynczy przedsiębiorca, posiadający odrębny numer NIP.

3. BENEFICJENT – Wnioskodawca, któremu na mocy Umowy przyznano Certyfikat.

4. CERTYFIKAT PODATKOWY („CERTYFIKAT”) – Certyfikat przyznawany Wnioskodawcom przez Organizatora potwierdzający, że Wnioskodawca spełnia kryteria

    opisane w § 3 Regulaminu.

5. E-WIZYTÓWKA – podstrona internetowa na stronie www.certyfikatpodatkowy.pl zawierająca dane Wnioskodawcy, któremu przyznano Certyfikat i administrowana

    przez Organizatora.

6. BANER – wzór baneru internetowego informujący o przyznanym Certyfikacie i wykorzystywany przez  Beneficjenta na jego stronach internetowych. Baner

    przekierowuje na podstronę E-wizytówki.

7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Programu „Certyfikatu Podatkowego”.

8. UMOWA – umowa zawarta przez Wnioskodawcę z Organizatorem dotycząca uczestnictwa w Programie „Certyfikat Podatkowy” na warunkach określonych

    w Regulaminie.

9. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE – uprawnienie Beneficjenta do korzystania z Certyfikatu i innych uprawnień określonych niniejszym Regulaminem.

 

§2

Przedmiot Regulaminu.

 

1. Regulamin określa zasady przyznawania Wnioskodawcom Certyfikatu oraz zasady Uczestnictwa Beneficjentów w Programie „Certyfikat Podatkowy”.

2. Celem przyznawania Certyfikatu jest:

    a. promocja rzetelności i transparentności podatkowej w obrocie gospodarczym,

    b. promocja odpowiedzialnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce,

    c. informacja dla kontrahentów Wnioskodawcy o przestrzeganiu zasad uczciwości i transparentności podatkowej.

 

§3

Kryteria przyznania Certyfikatu. Uczestnictwo w Programie.

 

1. Wnioskodawca, który ubiega się o Certyfikat musi spełnić łącznie (lit. a-e) następujące warunki:

    a. posiadać status czynnego podatnika VAT lub korzystać ze zwolnienia podatkowego (przedmiotowego bądź podmiotowego) na podstawie

        obowiązujących przepisów *,

        * Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

          w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015r. poz. 736 z późn, zm.) oraz inne akty wykonawcze.

    b. posiadać siedzibę lub adres działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) na terenie RP,

    c. posiadać polską rezydencję podatkową,

    d. udokumentować brak zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego stosownym zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach wydanym przez

        ww. organ nie starszym niż 90 dni przed złożeniem wniosku, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 2 niniejszego paragrafu.

     e. zapoznać się z brzmieniem niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść.

2. Do czasu przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. d), Wnioskodawca, celem Uczestnictwa w Programie, może złożyć stosowane

    oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie jest ważne 90 dni, a nieprzedłożenie zaświadczenia

    z ust. 1 lit. d powyżej – do upływu ww. terminu – traktowane jest na równi z odmową przyznania Certyfikatu i Uczestnictwa w Programie. W takim

    wypadku Organizator ma prawo do naliczania kary umownej zgodnie z §6 ust. 9. Postanowienia §6 ust. 6- 8 stosuje się odpowiednio.

3. Certyfikat jest wydawany po przeprowadzeniu przez Organizatora weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa  w §3 ust. 1

    i dokonaniu opłaty wskazanej w ust. 5 poniżej.

4. Weryfikacja wniosku odbywa się na podstawie ogólnie dostępnych danych (MF, KRS, CEIDG, US, Giełda Wierzytelności, VIES) oraz zaświadczeń

    przedłożonych przez Wnioskodawcę (ust. 1 lit. d oraz lit a – o ile ma zastosowanie) niniejszego paragrafu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy

    wydania Certyfikatu bez podania przyczyny.

5. Wnioskodawca zapłaci na rzecz Organizatora ryczałtową opłatę z tytułu Uczestnictwa w Programie „Certyfikat Podatkowy” w wysokości 499

    (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych netto („opłata aktywacyjna”).

6. Płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, na podstawie danych

    przekazanych przez Organizatora drogą elektroniczną.

7. Po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej, Wnioskodawca staje się Beneficjentem i będzie uprawniony do:

    a. zamieszczenia Baneru na swoich stronach internetowych,

    b. wykorzystania Baneru w korespondencji elektronicznej oraz papierowej,

    c. wykorzystywania dedykowanej „E-wizytówki”,

    d. udzielania informacji o otrzymaniu Certyfikatu przez Organizatora,

    e. brania udziału w webinariach oraz konwersatoriach organizowanych przez KIPP o tematyce prawno-podatkowej.

8. Beneficjent niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 7, ma prawo informować swoich kontrahentów o Uczestnictwie w Programie „Certyfikat Podatkowy”

    oraz używać w korespondencji handlowej pieczęci otrzymanej od Organizatora z tytułu Uczestnictwa w Programie.

9. Wnioskodawca, któremu przyznano Certyfikat otrzyma w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od uiszczenia opłaty aktywacyjnej z tytułu Uczestnictwa

    w Programie przesyłkę pocztową na wskazany przez siebie adres. Przesyłka będzie zawierać: drukowany, prestiżowy Certyfikat Podatkowy w oprawie,

    dziesięć sztuk naklejek z logo Certyfikatu oraz pieczęć z logo Certyfikatu, którą Beneficjent ma prawo wykorzystywać w korespondencji handlowej.

10. Certyfikat przysługuje wyłącznie jednemu Beneficjentowi (przedsiębiorcy) i nie może zostać przeniesiony na innego przedsiębiorcę.

11. Beneficjent nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w otrzymanych od Organizatora dokumentach, Banerze, pieczęci i może się nimi posługiwać tylko

      w formie przedstawionej przez Organizatora i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§4

Publikowanie danych Beneficjenta.

 

1. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora informacji o nim, w tym na publikowanie przez Organizatora danych dotyczących

    jego przedsiębiorstwa. W szczególności Organizator będzie uprawniony do publikowania na swoich stronach internetowych oraz w materiałach

    reklamowych  danych dotyczących Beneficjenta, takich jak:

    a. pełna i skrócona nazwa firmy,

    b. adres siedziby,

    c. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

    d. numer REGON,

    e. główny przedmiot działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

    f. informacja o rejestracji VAT lub o korzystaniu przez Beneficjenta ze zwolnienia podatkowego,

    g. adres pocztowy e-mail oraz numer telefonu firmowego.

2. Niezależnie od danych określonych w ust. 1 powyżej Organizator ma prawo informować o przyznaniu Beneficjentowi Certyfikatu i jego Uczestnictwie w Programie.

3. Beneficjent będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność z aktualnym stanem faktycznym danych udostępnionych Organizatorowi.

    Beneficjent zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z niezgodnością danych, o których mowa w zdaniu poprzednim

    i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich, co oznacza, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń

    skierowanych wobec Organizatora, Beneficjent wstąpi do takiego sporu w miejsce Organizatora na swój koszt i ryzyko.

4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych w myśl art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

    o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883).

 

§5

Proces reklamacyjny.

 

1. Wszelkie reklamacje związane z posiadaniem Certyfikatu powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres elektroniczny e-mail:

    reklamacje@certyfikatpodatkowy.pl

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji. Organizator

    zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania

    się przez Beneficjenta do postanowień Regulaminu.

 

§6

Ramy czasowe Uczestnictwa w Programie.

 

1. Certyfikat oraz inne uprawnienia z tytułu Uczestnictwa w Programie są ważne przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dokonania opłaty aktywacyjnej.

    W przypadku rezygnacji przez Beneficjenta z Uczestnictwa w Programie przed upływem ww. okresu nie przysługuje mu zwrot dokonanej opłaty aktywacyjnej.

2. Informacja o otrzymaniu Certyfikatu przez Wnioskodawcę, nazwa jego firmy oraz E-wizytówka zostaną umieszczone na portalu internetowym

    www.certyfikatpodatkowy.pl i będą widoczne w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania na koncie Organizatora opłaty aktywacyjnej.

3. Baner opisany w §1 ust. 6 przenosi do podstrony z E-wizytówką Beneficjenta, na której znajdują się dane firmy oraz informacja o posiadaniu

    Certyfikatu Podatkowego.

4. Po upływie 12 miesięcy Beneficjent, który wyraża chęć kontynuowania Uczestnictwa w Programie może w ciągu 14 dni od upływu ww. terminu złożyć

    kolejny wniosek spełniający kryteria z §3 ust. 1 – i po pozytywnej jego weryfikacji i dokonaniu kolejnej opłaty aktywacyjnej zgodnie z brzmieniem §3 ust.

    5 i 6, ma prawo do dalszego nieprzerwanego Uczestnictwa w Programie przez kolejne 12 miesięcy liczone od dnia upływu ważności poprzedniego

    Certyfikatu. Przepis ten stosuje się odpowiednio po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy Uczestnictwa w Programie.

5. Organizator ma prawo w każdym czasie weryfikować spełnienie przez Beneficjenta przesłanek z §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku

    każdorazowego przedłużenia ważności Certyfikatu o kolejne 12 (słownie: dwanaście) miesięcy Beneficjent jest obowiązany do uiszczania na rzecz

    Organizatora opłat aktywacyjnych. Brak uiszczenia opłat aktywacyjnych za kolejny okres skutkuje cofnięciem Certyfikatu i uprawnia Organizatora

    do naliczania kar umownych zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Certyfikatu już przyznanego Beneficjentowi z ważnych przyczyn. Za takie przyczyny należy uznać

    m.in. niezgodność ze stanem faktycznym danych podanych przez Wnioskodawcę, powzięcie przez Organizatora informacji o możliwości naruszenia

    przez Beneficjenta przepisów prawnych, dobrych obyczajów, zasad uczciwości kupieckiej lub postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzja

    w przedmiocie cofnięcia Certyfikatu jest całkowicie suwerenną i uznaniową decyzją Organizatora i nie podlega kwestionowaniu. O cofnięciu przyznania

    Certyfikatu Organizator poinformuje Beneficjenta na wskazany przez niego adres e-mail. Informacja w tym przedmiocie jest równoznaczna z wezwaniem

    do zaprzestania posługiwania się Certyfikatem i utratą wszystkich uprawnień z tytułu Uczestnictwa w Programie.

7. W przypadku cofnięcia lub nieprzyznania Certyfikatu, Beneficjentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zwłaszcza o zwrot uiszczonej

    opłaty aktywacyjnej.

8. W przypadku utraty ważności Certyfikatu z jakichkolwiek przyczyn (w tym cofnięcia Certyfikatu), Beneficjent będzie zobowiązany do natychmiastowego

    zaprzestania posługiwania się Certyfikatem w jakiejkolwiek formie, pieczęcią i usunięcia Baneru z materiałów firmowych. W takim wypadku Organizator

    usunie E-WIZYTÓWKĘ Beneficjenta z zastrzeżeniem brzmienia ust. 9. Wygasają także uprawnienia Beneficjenta wskazane w § 3 ust. 7 - 9.

9. W razie niewywiązania się z ww. obowiązków Beneficjent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10 zł

    (dziesięć złotych) za każdy dzień nieuprawnionego korzystania z Certyfikatu, Baneru lub pieczęci. Dodatkowo Organizatorowi przysługuje prawo

    do zamieszczenia w E-WIZYTÓWCE Beneficjenta informacji o nieuprawnionym posługiwaniu się Certyfikatem, a Beneficjent zrzeka się z tego tytułu

    jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

10. W przypadku, gdy Beneficjentowi zostanie cofnięty Certyfikat zgodnie z § 6 ust. 6 powyżej, może on powtórnie ubiegać się o przystąpienie

    do Programu po upływie co najmniej 3 miesięcy licząc od otrzymania informacji o cofnięciu Certyfikatu, z tym jednak zastrzeżeniem, że opłata aktywacyjna

    z tytułu ponownego Uczestnictwa w Programie dokonywana będzie w oparciu o indywidualną ofertę cenową Organizatora.

 

§7

Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.certyfikatpodatkowy.pl

2. Certyfikat Podatkowy ma charakter informacyjny oraz wizerunkowy.

3. Fakt posiadania przez danego przedsiębiorcę Certyfikatu nie może stanowić jakichkolwiek podstaw do kierowania roszczeń wobec Organizatora.

    Certyfikat nie może zostać uznany za gwarancję czy rekomendację dotyczącą sytuacji prawnej, czy podatkowej Beneficjenta.

4. Certyfikat w szczególności nie zastępuje stosownych zaświadczeń wydawanych przez właściwe organy władzy publicznej.

5. Całkowita odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej z Wnioskodawcą w oparciu

    o postanowienia niniejszego Regulaminu ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej, a jej wysokość ograniczona jest wysokością opłat

    aktywacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę.

6. Wnioskodawca, który wnioskuje o otrzymanie Certyfikatu zobowiązany jest do złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej

    www.certyfikatpodatkowy.pl lub złożenia wniosku na adres e-mail: kontakt@certyfikatpodatkowy.pl

 

§8

Zmiany Regulaminu.

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.certyfikatpodatkowy.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku dostosowywania jego treści do zmieniających się przepisów prawa oraz
    w związku z wdrażaniem przez Organizatora nowych funkcjonalności i usług.

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu:

    a. Organizator poinformuje Beneficjenta na wskazany przez niego przy składaniu wniosku adres poczty elektronicznej o dokonanej zmianie i umieści

        ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.certyfikatpodatkowy.pl

    b. Beneficjent uprawniony jest do wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania

        informacji o zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Beneficjenta Programu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.

    c. Wypowiedzenie Uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt. 3 powyżej uprawnia Beneficjenta do otrzymania zwrotu części opłaty aktywacyjnej

        (obliczonej proporcjonalnie do korzystania z Certyfikatu), o ile wypowiedzenie nastąpiło wcześniej niż po upływie 8 (słownie: osiem) miesięcy

        Uczestnictwa w Programie.

4. Beneficjent nie może bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią praw

    i obowiązków wynikających z Uczestnictwa w Programie.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą

    rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Beneficjent jest zobowiązany informować Organizatora o każdorazowej zmianie adresu pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy

    adres za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awizowania.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU „CERTYFIKAT PODATKOWY”

z dn. 26 marca 2018r.

 

..………………………….........

                    (data i miejscowość)

……………………………………………….

 

……………………………………………….

nazwisko i imię (osoba fizyczna)

nazwa przedsiębiorstwa (osoba prawna)

pieczątka firmowa

 

 

NIP ………………………………………….

REGON …………………………………….

 

……………………………………………….

adres zamieszkania/siedziby

 

……………………………………………….

tel. kontaktowy

……………………………………………….

adres e-mail

 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU

Z UISZCZANIEM NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

 

…………………………………………………………………….......………………… (imię i nazwisko/ nazwa firmy) oświadcza, iż na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie zalega z uiszczaniem należności podatkowych wobec Skarbu Państwa (tj.: podatek od towarów i usług VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych).

 

Niniejsze oświadczenie składane jest wobec Krajowego Instytutu Prawno-Podatkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu weryfikacji mojego przedsiębiorstwa, pod kątem spełnienia przesłanek uczestnictwa w Programie - „Certyfikat Podatkowy”, którego Organizatorem jest Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o.o.

Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji skutkuje odpowiedzialnością na zasadach określonych w Regulaminie Programu znajdującym się na stronie www.certyfikatpodatkowy.pl

 

 

 

…………………………………….

(czytelny podpis, pieczątka firmowa)